میرزا محمد علی سنگلاخ

مفاخر و مشاهیر

میرزا محمد علی سنگلاخ

زندگینامه:
میرزا محمد علی سنگلاخ در حدود ۱۱۸۴ ق. در خبوشان (قوچان قدیم) متولد شد و به علت عمر طولانی زمان چند پادشاه را ـ از کریم خان زند تا ناصر الدین شاه قاجار ـ درک کرد. وی مردی شاعر و عارف بود ولی بیشتر به خوشنویسی شهره است.
او در خط نستعلیق استاد مسلم بود و خود را آفتاب خراسان می خواند در تمام عمر خود زن نگرفت و بیشتر ایام را در مسافرت به سر می برد، از جمل بیش از ۲۵ سال در ممالک عثمانی و مصر عمر گذراند و مانند بعضی اهل هنر خالی از بعضی اخلاق و عادات عجیبه نبوده است.
در کتاب ریحانه الادب چنین آمده است : «میرزا سنگلاخ از مشاهیر شعرا و خطاطین ایرانی می باشد که در فنون خط مهارتی بسزا داشته و بخصوص نستعلیق که در آن خط صنعت اعجار به کار برده و در شعر نیز از استادن عصر خود می باشد، بسیار عارف مسلک و درویش نهاده و صوفی منش بود، سالها در استانبول توقف داشت و در تمام عمر ازدواج نکرد و صفحه سنگ مرمری که برای روضه مطهر حضرت رسول (ص) تهیه کرده بود، در تبریز می باشد.»
« از تالیفات او امتحان الفضلاء و تذکره خطاطین است که خود او در دو جلد به خط و چاپ بسیار اعلی در تبریز به طبع رسانده است. حاج میرزا نجفقلی خان دانش، موسس روزنامه اختر و قنسول ایران در استانبول که همصحبت و همنشین میرزا سنگلاخ در آن شهر بود، کلیه اشعاری را که شعرای آن عهد در مدح میرزا گفته بودند جمع آوری کرده و تحت عنوان مجمع الاوصاف به چاپ رسانده است. از هنرهای دستی او سنگ مرمر بزرگ یکپارچهای بود که در قاهره برای قبر حضرت محمد(ص) درست کرد و چون در آن موقع در حجاز انقلاب اغتشاش بود موفق نشد که آن راه مدینه ببرد و بالاخره سنگ را با خود از مصر به تبریز آورد و چون مرد یکی از همسایگانش آن را در بقعه امام زاده ابراهیم بر سر قبر وی نصب نمود».
میرزا سنگلاخ در حجاری ، نقاشی و خطاطی هنرمندی را اعجوبه های دوران و استاد زمان بوده است.

آثار:

۱)امتحان الفضلا و با تذکره الخطاطین ۲)صراط السطور و مداد الخطوط ۳)آداب المشق ۴)سیاحت نامه ۵)مجمع الاوصاف ۶)برج زواهر ۷)درج جواهر

منابع:
۱)بامداد مهدی؛تاریخ رجال ایران، انتشارات زوار ،تهران۱۳۴۷،صص۱۲۹-۱۳۰ ۲)مدرس ،محمد علی؛ریحانه الادب،تبریز،چابخانه شفق،۳/۹۲ ۳)تاریخ رجال ایران ، ص۱۲۳۰

یک نظر ارسال کنید