استاد محمد جابانی

مفاخر و مشاهیر

استاد محمد جابانی

استاد محمد جابانی فرزند احمد در محله ی حاجی ملکی قوچان بعد از محل تلگرافخانه سابق بدنیا آمد.

دوره ی ابتدائی را در دبستان مهرداد گذراند و در سالهای ۲۵ – ۱۳۲۳ کمک آموزگاری را تجربه نمود.و از مهر ماه  ۱۳۲۵ معلم روستای زوارم شیروان بود .

سال ۱۳۳۰ داوطلبانه سیکل را گرفت  و بعد در دبستان مهرداد ناظم شد. در ۱۳۳۵ به عنوان مربی تعلیمات اساسی نجف آباد فاروج انتخاب شد و از ۱۳۳۷ ضمن تدریس دردبیرستانهای جوینی و۱۷ دی بازرس فنی آموزشگاههارا نیز به عهده داشته است .

در سال ۴۰ – ۱۳۳۹ در کلاسهای دانشسرای تابستانی شرکت میکند که شاگرد ممتاز شده و همانسال ششم ادبی را میگیرد .

در سال ۱۳۴۱ در کنکور معلمان شرکت کرده و با عالیترین نمره پذیرفته شده و مامور به تحصیل شده و راهی تهران می گردد و دانشسرای عالی را درسه سال می گذراند.

با وجودیکه برای دستیاری دکتر صراف انتخاب شده بود به قوچان برگشته و با سمت معاون اداره ی آموزش و پرورش و مسئول سپاه دانش شهر  و روستا و پادگان قوچان – که کلاسهای آموزشی داشت –  می شود و تا مهر ماه  ۱۳۵۰ در آموزش و پرورش در خدمت نظام آموزشی بوده است .

بعداز آن تاریخ انجمن شهر قوچان استاد جابانی را به سمت شهردار انتخاب کرده  و تا ۱۳۵۳ در دو دوره متوالی در پست شهرداری به همشهریان قوچانی خدمت کرده و منشا ء خدمات مفیدی برای منطقه بوده است .

پس ازآن تاریخ رئیس ساختمان اداره کل آموزش و پرورش ، کارشناس مسئول متوسطه ، رئیس ناحیه یک مشهد ، معاون آموزشی ودر  ۱۳۵۸ با سی و دو سال و ده ماه و دو روز  خدمت باز نشست شده و به درجه پیشکسوتی نائل میگردد .

جوهره ی کار و فعالیت و نهاد نا آرام  و عشق به خدمت و نیکو کاری ، استاد را وادار به تاسیس خیریه ی  قوچانیها ی مقیم مشهد می کند . سالهای بازنشستگی را بی وقفه  مشغول مطالعه و نوشتن می شود و حاصل آن مطالعات و نوشته ها  کتابها و مقالاتی است که  بخشی از آنها را فهرست وار به کاربران مشتاق تقدیم می کنم …

۱ – سیر فرهنگ قوچان پلی کپی در تهران ۱۳۴۳

۲ – واژه شماری کتاب اول در تهران ۱۳۴۲ خطی

۳ – دو جلد کتابهای آسان ۱و۲ چاپ شده .

۴ – تربیت در گلستان سعدی چاپ شده .

۵ – خانخانی چاپ شده .

۶ –  فرهنگ مدارس ناحیه یک پلی کپی سال ۱۳۵۴

۷ – سرزمین و مردم قوچان ۱۳۶۳ چاپ شده . جلد اول

۸ – با کودکان محروم از محبت پدر چه باید کرد ؟ چاپ شده .

۹  – سرزمین و مردم قوچان مردم شناسی . جلد دوم  .چاپ شده  .

۱۰ – سرزمین و مردم قوچان تاریخ مشروح حکومتها . جلد سوم  چاپ شده .

۱۱ – سرزمین و مردم قوچان مرد م شناسی . جلد چهارم . چاپ شده .

۱۲ – سرزمین و مردم قوچان گذری به روستا  .جلد پنجم  .چاپ شده .

۱۳ – غذاهای سنتی قوچان . چاپ شده .

۱۴ – سرزمین و مردم قوچان جلد ششم . با اسناد خاندان صرافباشی . چاپ شده .

۱۵ – تحول مرثیه در ادبیات کهن پارسی  . چاپ شده  .

۱۶ – آذرستان مجموعه شعر . چاپ شده .

۱۷ – اندیشه ها  و دیدگاهها در ترازوی زمان . چاپ شده  .

۱۸ – نوای هزار دستان از سرزمین قوچان . چاپ شده .

۱۹ – ادبیات در دنیای کودکان . چاپ شده .

۲۰ –  ولیخاه شجاع نظام نایب الحکومه ی قوچان . آماده ی چاپ .

۲۱ – گذر ها و نظرها  در پنج جلد . آماده ی چاپ .

۲۲ – پریشان نامه در دوجلد . آماده ی چاپ .

۲۳ – حیران . آماده ی چاپ .

۲۴ – سفرنامه آماده ی چاپ .

۲۵ –  کوه نامه . آماده ی چاپ .

۲۶ – مدارس یک معلمی  . آماده ی چاپ .

۲۷ – مدیریت آموزشی آماده ی چاپ .

۲۸ – درباره ی کوه شاهجهان چاپ شده . مقاله .

۲۹ – درباره ی کتاب سیاحت شرق آیت الله آقا نجفی قوچانی چاپ شده .

۳۰-  مقالات تحقیقی  پراکنده

یک نظر ارسال کنید